STATUT RADY OSIEDLA LIPNIK W BIELSKU-BIAŁEJ

pkt III. Zakres działania Rady Osiedla
 
§ 9. Do zakresu działania Rady Osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone przepisami dla innych organów, a w szczególności
 
1.      Organizowanie życia społecznego.
2.      Podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących Osiedla.
3.      Organizowanie wspólnych prac mieszkańców na rzecz swojego Osiedla i Miasta.
4.      Wyrażanie opinii oraz formułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających na terenie osiedla.
5.      Opiniowanie funkcjonowania komunikacji na terenie osiedla.
6.      Zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego osiedle lub jego część.
7.      Współpraca ze służbami porządkowymi i innymi instytucjami w sprawach bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie osiedla.
8.      Współpraca z podmiotami i instytucjami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów osiedla, w tym organizowanie spotkań z radnymi i organami wykonawczymi Miasta Bielska-Białej.
9.      Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach:
a)      nazewnictwa ulic, placów publicznych,
b)      ochrony środowiska i zdrowia oraz pomocy społecznej,
c)      komunalnego budownictwa mieszkaniowego (konserwacji i remontów),
d)      lokalizacji i funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia i pomocy społecznej, sportowo-rekreacyjnych, produkcyjno-usługowych, handlowych (w tym obiektów tymczasowych i ruchomych),
e)      działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
f)      rozdziału i wykorzystania funduszy Miasta,
g)      nadawania tytułu honorowego obywatela miasta,
h)      innych spraw będących przedmiotem uchwał Rady Miejskiej, decyzji Prezydenta Miasta, mających istotne znaczenie dla społeczności Osiedla.
10.     Interwencje do Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w sprawie niewłaściwego wykorzystania mienia komunalnego.
11.     Organizowanie konsultacji społecznych.
12.     Gospodarowanie przekazanym mieniem komunalnym i rozporządzanie dochodami z tego źródła. W razie powierzenia Osiedlu mienia komunalnego Rada Osiedla zarządza i korzysta z tego mienia oraz rozporządza dochodami z tego źródła do kwoty niezbędnej dla wykonania zadań zapisanych w planie rocznym Osiedla.
13.     Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta.
 
Więcej informacji na stronie Rady Miejskiej Bielsko-Biała - link

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search